Home - Sicilia - Siracusa - Floridia
 
Scuole Floridia
 
 
Scuole Floridia
 
Istituti Comprensivi Floridia (Istituto Comprensivo Floridia)
Viale Vittorio Veneto, 92 - Floridia - SRAA82400T
 
Viale Vittorio Veneto, 92 - Floridia - SRIC824002
 
Via E. De Amicis, 1 - Floridia - SRAA82600D
 
Via E. De Amicis, 1 - Floridia - SRIC82600N
 
Via Colombo, 30 - Floridia - SRAA82500N
 
Via Colombo, 30 - Floridia - SRIC82500T
 
Via Giusti, 1/3 - Floridia - SRAA82100A
 
Via Giusti, 1/3 - Floridia - SRIC82100E
 
 
Scuole materne Floridia (Scuola Dell'infanzia Floridia)
Rione Boschetto - Floridia - SRAA82501P
 
Via Pirandello - Floridia - SRAA82102C
 
Via Giusti, 7 - Floridia - SRAA82101B
 
Via Piave - Floridia - SRAA82401V
 
Via Fava - Floridia - SRAA82602G
 
Contrada Marchesa - Floridia - SRAA82601E
 
Via Paolo Vi - Floridia - SR1A018005
 
Via Turati, 60 - Floridia - SR1A08100L
 
Via Carnevale, 2 - Floridia - SR1A08000R
 
 
Scuole elementari Floridia (Scuola Primaria Floridia)
Contrada Cavadonna - Floridia - SREE70201A
 
Plesso Via F. Amato - Floridia - SREE824014
 
Plesso Pirandello Via De Amicis, 1 - Floridia - SREE82601Q
 
Plesso Volta Via A. Volta - Floridia - SREE82501X
 
 
Scuole medie Floridia (Scuola Secondaria Di Primo Grado Floridia)
Viale Vittorio Veneto, 92 - Floridia - SRMM824013
 
Via Colombo, 30 - Floridia - SRMM82501V
 
Via De Amicis - Floridia - SRMM82601P
 
Via Giusti, 1/3 - Floridia - SRMM82101G
 
 
Scuole superiori Floridia (Scuola Secondaria Di Secondo Grado Floridia)
Viale Vitt. Veneto C/da Serrantone - Floridia - SRPS120005
 
Corso V. Emanuele, 747 - Floridia - SRTD08500V