Scuole Carpi
 
 
Scuole Carpi
 
Centri Territoriali Carpi (Centro Territoriale Permanente Carpi)
Via Bollitora, 90 - Carpi - MOCT70000D
 
 
Istituti Comprensivi Carpi (Istituto Comprensivo Carpi)
Via Magazzeno, 17/a - Carpi - MOIC82200D
 
Via G. Fassi, 1 - Carpi - MOIC823009
 
Via Bollitora, 90 - Carpi - MOIC817002
 
 
Scuole materne Carpi (Scuola Dell'infanzia Carpi)
Via Benassi, 22 - Carpi - MO1A126004
 
Via Atene, 3 - Carpi - MOAA02603R
 
Via Magazzeno, 10 - Carpi - MOAA82201A
 
Strada Meloni - Carpi - MOAA02606X
 
Via Marchiona - Carpi - MOAA817031
 
Via Montecarlo, 28 - Carpi - MOAA81701V
 
Via Pascoli - Carpi - MOAA02601P
 
Via Martiri Di Fossoli - Carpi - MOAA025031
 
Via Tintoretto, 22 - Carpi - MOAA823016
 
 
Scuole elementari Carpi (Scuola Primaria Carpi)
Via Atene, 1 - Carpi - MOEE026021
 
Via Cuneo, 44 - Carpi - MOEE817036
 
Via Budrione Migliarina - Carpi - MOEE82202L
 
Viale Carducci, 34/l - Carpi - MOEE82301B
 
Via Magazzeno, 17 - Carpi - MOEE82201G
 
Via Cacciatore - Carpi - MOEE02507A
 
Via Boves, 1 - Carpi - MOEE025036
 
Via Giotto, 22 - Carpi - MOEE026032
 
Via Berengario, 152 - Carpi - MOEE82302C
 
 
Scuole medie Carpi (Scuola Secondaria Di Primo Grado Carpi)
Via Magazzeno, 17 - Carpi - MOMM82201E
 
Via Bollitora, 90 - Carpi - MOMM817013
 
Via G. Fassi, 1 - Carpi - MOMM82301A
 
Via Curta S. Chiara, 20 - Carpi - MO1M001002
 
 
Scuole superiori Carpi (Scuola Secondaria Di Secondo Grado Carpi)
Viale Peruzzi, 7 - Carpi - MOPS030002
 
Via Peruzzi, 9 - Carpi - MOTF03050D
 
Via Peruzzi, 9 - Carpi - MOTF030004
 
Via Dello Sport, 3 - Carpi - MOIS003008
 
Via Peruzzi, 13 - Carpi - MORI030007
 
Via Dello Sport, 3 - Carpi - MORC003017