Home - Campania - Napoli - Saviano
 
Scuole Saviano
 
 
Scuole Saviano
 
Scuole materne Saviano (Scuola Dell'infanzia Saviano)
Via Degli Orti - Saviano - NAAA18416L
 
Via Cimitero - Saviano - NAAA35205A
 
Via Tommasoni - Saviano - NAAA352038
 
Via Provinciale Fressuriello - Saviano - NAAA352016
 
Via Miccoli - Saviano - NAAA352049
 
Piazza A. Musco, 23 - Saviano - NAAA352005
 
Via Roma , 37 - Saviano - NAAA18400V
 
Corso Garibaldi - Saviano - NAAA18411B
 
Clorinda Abate Manfredi C. V. Emanuele, 72 - Saviano - NA1A10200X
 
 
Scuole elementari Saviano (Scuola Primaria Saviano)
Via Miccoli - Saviano - NAEE35203D
 
Via Fressuriello - Saviano - NAEE35201B
 
Via Cimitero - Saviano - NAEE35205G
 
Piazza A. Musco, 23 - Saviano - NAEE35200A
 
Via Roma , 37 - Saviano - NAEE184004
 
 
Scuole medie Saviano (Scuola Secondaria Di Primo Grado Saviano)
Viale Leonardo Sciascia, 33 - Saviano - NAMM482002
 
 
Scuole superiori Saviano (Scuola Secondaria Di Secondo Grado Saviano)
- Saviano - NAPS01801R
 
Corso Italia, 118 - Saviano - NARC01802A
 
Corso Italia, 118 - Saviano - NAIS01800A
 
Via Torre, 57/59 - Saviano - NAPS2B500B
 
Via Torre, 57 , 59 - Saviano - NATD50500T
 
Via Torre, 57/59 - Saviano - NATL28500E